תנאי שימוש

כללי

אתר Kinderland הוקם על מנת לשמש מדריך אינטרנטי להורים לאיתור מקומות בילוי, פנאי, נופש, אירועים ופעילויות בבית ומחוצה לו המתאימות להורים וילדים.
כניסה לאתר Kinderland.co.il (להלן: "Kinderland" ו/או "האתר") מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת, לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
Kinderland רשאי לשנות תנאי שימוש אלה, מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת, ותחילת תוקפם יהיה מיד עם פרסומם.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

המידע, התכנים, התמונות והקבצים מכל סוג, המתפרסמים ו/או הנשלחים לפרסום באתר (להלן: "המידע") מתפרסמים ע"י המשתמשים ו/או ע"י מציעי שירותים ו/או טובין ו/או ע"י מפרסמים ו/או ע"י אחרים ועל ידם ושיקול דעתם בלבד ולא ע"י Kinderland או מטעמו. לפיכך, Kinderland אינה אחראית להם שכן אין היא יכולה להיות אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם או התאמתם למטרה מסויימת או לצרכים כלשהם.
אין להשתמש במידע המצוי באתר Kinderland כתחליף להתייעצות עם גורם מקצועי מתאים, מקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

כל מידע כאמור, אשר ישוגר לפרסום באתר "Kinderland ", לרבות הפרטים האישיים והאחרים שימסרו בו יהיו, מעצם טיבו וטבעו של אתר האינטרנט, פתוחים לעיון כל הגולשים באתר. ויובהר, עצם משלוח מידע כלשהו ובכל פורמט מהווה הסכמתך הבלתי חוזרת לפרסומו המלא באתר ללא כל תמורה מצד Kinderland . לא יהיה אחראי לתגובות ו/או פניות שיתקבלו אצל שולחי המידע לאתר בעקבות פרסומו באתר Kinderland של המידע שנשלח לפרסום.

משלוח מידע כלשהו, לרבות, אך לא רק, תמונות, לאתר Kinderland ע"י המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש למתן רשיון חינם בלתי מוגבל, במקום ו/או בזמן, ל – Kinderland לפרסם ולהשתמש, ללא קרדיט, בהם בכל דרך שימצא לנכון, לרבות, אך לא רק, להוציא לאור, לשכפל, להפיץ, להעתיק, לשווק, למסור לאחר, והכל לפי שקול דעתה הבלעדי. שולח המידע לרבות, אך לא רק, תמונות, כאמור, מצהיר בזאת כי הוא בעל מלוא הזכויות בהם והמוסמך ומורשה עפ"י כל דין למוסרו לפרסום ולהקנות ל – Kinderland רשיון מלא כאמור לעיל.

הנך מתחייב להשתמש באתר בתום לב, אך ורק לשם משלוח וקבלת הודעות, מידע ותוכן אמין ומדויק, המתאים לאתר Kinderland ולמשתמשים באתר. הנך מתחייב שלא להשתמש באתר Kinderland לשם העלאת תכנים ו/או מידע ו/או קבצים כלשהם, לרבות, אך לא רק, תמונות, שהם בלתי חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או שאינם הולמים את קהל היעד של האתר בכלל וילדים (בכל גיל) בפרט ו/או העלולים לפגוע בדרך כלשהי בצד ג', לרבות ב – Kinderland, ו/או בפעילות אתר Kinderland ו/או בפעילות הרשת. בין היתר, אין להעלות תכנים בעלי אופי שיש בו משום השמצה, הסתה, גזענות, פגיעה בפרטיות, ברגשות או אמונות, הטרדה, לשון הרע, פגיעה כלשהי בילדים (בכל גיל), עבירה על החוק או פגיעה כלשהי בזכויות עפ"י דין של בעלי האתר ו/או צד ג'. אין להעלות תכנים המכילים וירוסים או העלולים לגרום לנזק בדרך אחרת ל- Kinderland, לאתר, לרשת או למשתמשים בהם.
Kinderland אינו מפקח ואינו יכול לפקח על המידע המועלה ע"י המשתמשים באתר Kinderland או ברשת, והוא אינו אחראי להם בכל אופן שהוא. כל האחריות להעלאת מידע כאמור, היא על המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את KINDERLAND או מי מבעליו ו/או מי מטעמו בגין כל אבדן הפסד או נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה מכך, וכן, בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדם ו/או מי מטעמם, בקשר עם המידע שיועלה ע"י המשתמש כאמור.

מבלי לפגוע באמור לעיל ומבלי שהדבר יטיל על Kinderland חובה לכך, Kinderland שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם כלל ו/או לערוך ו/או למחוק מידע כאמור מסיבה כלשהי לרבות, אך לא רק, מחמת שהם הנוגדים את החוק ו/או את כללי השימוש באתר Kinderland ו/או ברשת ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מי מטעמו. Kinderland שומר לעצמו את הזכות להגביל או להרחיק מהאתר או מהרשת משתמשים שיעברו על החוק ו/או יפרו תנאי שימוש אלה ו/או לא יכבדו את זכויות בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם או את זכויותיהם של משתמשים אחרים ו/או יפריעו בדרך כלשהי לפעילות התקינה של אתר Kinderland, והכל לפי שקול דעתם הבלעדי של מי מטעמו.

מבלי למעט מן האמור לעיל ומבלי שהדבר יטיל על Kinderland חובה כלשהי, במידה ומצאתם באתר תמונה ו/או חומר שלא הוסדרו לגביו ההרשאות המתאימות – נא עדכנו אותנו ע"י טופס יצירת הקשר שבאתר ואנו נפעל במידת הצורך ובהתאם לענין.

קישורים לאתרים חיצוניים

Kinderland מכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים המופעלים בידי צדדי ג'. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. Kinderland אינו מתחייב כי הקישורים ו/או איזה מהם, יהיו תקינים ו/או זמינים ו/או יובילו לאתר או דף אינטרנט פעיל. אין לKINDERLAND כל שליטה על אתרים אלו ואין הוא נושא באחריות לתכנים ו/או לשירותים הכלולים בהם. Kinderland אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד. Kinderland אין בו משום אישור או המלצה לגבי אמינות התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בהם ואין בו כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים ו- Kinderland לא ישא בכל אחריות בקשר להם.

Kinderland רשאי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לשנות, להסיר קישורים והכל, לפי שקול דעתם הבלעדי של מי מטעמו.

Kinderland לא ישא באחריות לכל אבדן, הפסד או נזק, כספי או אחר, ישיר, עקיף או תוצאתי, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מהשימוש ו/או הסתמכות על המידע, השירותים ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר KINDERLAND לרבות, באמצעות מנוע החיפוש.
זכויות יוצרים וקנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים באתר זה על כל חלקיו, לרבות אך לא רק בתכניו, עיצובו, תוכנות ההפעלה, קבצים גרפים, קבצי טקסט, קבצי קול, תמונות, סרטים, מפות, סרטונים, מאגרי המידע שבו וכל חומר אחר מכל סוג ומין המשובצים ו/או המופיעים באתר – הנם רכושם הבלעדי של הבעלים והמפעיל של אתר

פרטיות

KINDERLAND אלא אם צוין אחרת במפורש. אין לעשות בהם כל שימוש לרבות, אך לא רק, להעתיק, לפרסם, להפיץ, למסור לצד ג' או להציגם בפומבי בכל דרך, אלקטרונית או אחרת, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Kinderland או של בעל זכות אחר אם צוין כזה. סימן המסחר "Kinderland" הוא קניינו של הבעלים והמפעיל של אתר Kinderland. סימני מסחר אחרים ובכלל זה, במודעות הפרסומת של מפרסמים המתפרסמות באתר Kinderland הם קניינם של המפרסמים בלבד. אין לעשות בהם שימוש, מכל סוג ומין, בלא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של בעל הקניין. Kinderland אינו טעון בשלב זה הרשמה אך יתכן כי יהיה טעון מתן מידע אודות השולח, בין היתר, מידע אישי עדכני. Kinderland יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו ע"י המשתמש במהלך השימוש באתר Kinderland ובמידע שיאסף על ידה באמצעות מעקב אחר פעילות המשתמש באתר Kinderland, בכפוף לתנאי הסכם זה והוראות הדין. שימוש באתר Kinderland מהווה הסכמה של המשתמש לכך.
מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו ידרשו Kinderland ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ע"י רשות מוסמכת עפ"י דין, עפ"י צו שיפוטי, או יעמדו בפני איום שינקטו נגד מי מהם הליכים משפטיים מכל סוג, בגין מחדלים ו/או מעשים של המשתמש באתר Kinderland, יהיה רשאי Kinderland או מי מטעמו למסור עדות ו/או כל מידע המצוי ברשותו אודות המשתמש, לרבות , אך לא רק, פרטי המשתמש, מידע אישי אודותיו וכתובת IP, לצד הטוען כי נפגע מהתנהגות המשתמש באתר Kinderland או בהתאם להוראות בית משפט ו/או הדין.
Kinderland עושה שימוש ב"עוגיות" (cookies) , בין היתר, למטרות, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר Kinderland, התאמת האתר להעדפות המשתמש ו/או לצורך שיפור השירותים שהיא מציע ו/או לכל צורך אחר.
"עוגיות" (cookies) הן קבצי מחשב הנוצרים עפ"י פקודה ממחשבי Kinderland ונשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע אודות דפוסי הגלישה של המשתמש. כניסה לאתר Kinderland מהווה הסכמה מלאה של המשתמש לשימוש ש- Kinderland עושה ב"עוגיות",(cookies) , על כל המשתמע מכך. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג ומין, כלפי Kinderland ו/או מי מטעמו, בגין כך.
אם לא נתבקש אחרת, Kinderland רשאי לשלוח למשתמש, מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו, בדואר רגיל ו/או אלקטרוני מידע פרסומי ו/או אחר, בין אם מידע שהאתר יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מגורמים שלישיים. מובהר בזאת, כי Kinderland לא ימסור פרטים אישיים של המשתמשים, ללא הסכמתם, לצדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

השירותים, המידע והתכנים ב – Kinderland ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) על הפגמים, השגיאות ואי הדיוקים המופיעים, אם מופיעים, בהם. לא ניתן להתאים השירותים, המידע והתכנים ו – Kinderland אינו מתיימר להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. אשר על כן, לא תשמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Kinderland בגין תכונות השירותים, המידע או התכנים, ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש ו/או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים ב- Kinderland. השימוש בשירותים, המידע ו/או התכנים הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת עפ"י החוק החל, Kinderland לא יהיה אחראי לכל אבדן, הפסד או נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר Kinderland , מהסתמכות על השירותים, המידע או התכנים המופיעים באתר או באתרים חיצוניים לאתר שאליהם יגיע המשתמש דרך איזה מהשירותים, המידע או התכנים ב- Kinderland.
המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו ש – Kinderland אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר Kinderland וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בו.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שלמרות ש – Kinderland ו/או מי מטעמו פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדוייק ככל שניתן, יתכן ויחולו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. Kinderland ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, כספי או אחר, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בכל הקשור לאתר Kinderland ו/או בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד ע"י צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

בעצם כניסתו לאתר, פוטר המשתמש את Kinderland ו/או מי מטעמו מכל חבות בגין נזק כאמור, אף אם האחריות חלה עליהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, ובכלל זה דיני החוזים, נזיקין, לרבות, עוולת הרשלנות.
Kinderland אינו מתחייב, שכן אינו יכול להתחייב לכך, שאתר Kinderland והמידע האדיר הגלום בו ימצאו באופן קבוע לשימוש הגולשים. Kinderland שומר לעצמו הזכות להסיר את האתר ואת המידע הגלום בו, או כל חלק מהם, בכל שעה שימצא לנכון.

מבלי לפגוע באמור לעיל הרי ש – Kinderland לא מתחייב שכן היא אינו יכול להתחייב, לכך שהאתר לא יסבול מתקלות, הפסקות, טעויות, ו/או נפילת האתר מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל חבלה בזדון של גוף זר, תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת של מי מספקי השרותים ל – Kinderland, או ב – Kinderland עצמו.
Kinderland מבהיר בזאת למשתמש, כי הואיל ואין מערכת מחשבים המאובטחת באופן מוחלט, ממליץ Kinderland שלא להעלות על הרשת ו/או להעביר באמצעותה מידע שחשיפתו עלולה לגרום למשתמש נזק כלשהו. מסירת מידע כזה היא על דעתו ובאחריותו של המשתמש בלבד.

מודעות ופרסומות

Kinderland אינו אחראי לתוכן המודעות ו/או למידע מסחרי, מכל סוג ומין, המתפרסם באתר Kinderland. פרסום המודעות ו/או המידע המסחרי הוא באחריות המפרסמים בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכוש איזה מהשירותים ו/או המוצרים המתפרסמים.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע או תוכן כלשהו המתפרסם ב- Kinderland היא בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. Kinderland איננו צד לכל עסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים ו/או לטובין שיוצעו במודעות, מידע ו/או תוכן המתפרסמים ב- Kinderland או, ירכשו באמצעותם.
רציפות השרות, התכנים ומבנה האתר
השירות באתר Kinderland ניתן, בשלב זה, ללא תשלום. Kinderland רשאי בכל עת לדרוש תשלום עבור השירות ו/או התכנים ו/או כל חלק מהם, הניתנים על ידו.
Kinderland רשאי לשנות מעת לעת ועפ"י שיקול דעתו, את מבנה אתר Kinderland, עיצובו השירותים ו/או התכנים הכלולים בו ו/או כל חלק מהם, לרבות, אך לא רק, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. שינויים אלה, מעצם טיבם וטיבעם, עלולים לגרום לתקלות מסוגים שונים ו/או לאי נוחות למשתמש. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג ומין, כלפי Kinderland ו/או מי מטעמו, בגין השינויים ו/או התקלות ו/או אי הנוחות אגב ביצועם.
Kinderland רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים ו/או התכנים, כולם או מקצתם, לרבות, הפסקת פעילות אתר Kinderland ו/או כל חלק ממנו, ללא כל הודעה מוקדמת מראש. יחד עם זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשאי Kinderland להודיע על הפסקת השירותים. עם הפסקת השירות רשאי Kinderland למחוק את החומר הכלול באתר Kinderland ו/או כל חלק ממנו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת בטרם מחיקת החומר. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג ומין, כלפי Kinderland ו/או מי מטעמו, בגין כך.

סמכות ומקום שיפוט

על השימוש באתר Kinderland יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

לבתי המשפט במחוז תל אביב והמרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל דבר וענין הנובע מתנאי השימוש המפורטים לעיל ו/או השימוש באתר Kinderland.

פניות אל Kinderland

בכל שאלה אודות Kinderland ו/או כל ענין הנוגע לתחום פעילות האתר ניתן לפנות ישירות באמצעות דואר אלקטרוני ל- info@ Kinderland.co.il